Většina jeskyní, které jsou součástí krasu Na Pomezí, byla objevena až v 30. a 40. letech 20. století při těžbě mramoru. Brzy poté byla část podzemí zpřístupněna veřejnosti, a tak zdejší krásy mohou návštěvníci obdivovat již více než 70 let. Svým rozsahem a délkou jsou tyto jeskyně největším krasovým systémem vytvořeným v krystalických vápencích (mramorech) v České republice.

V současnosti je k dispozici návštěvní trasa v Jeskyni Na Pomezí v délce cca 400 metrů, kde se prochází prostorami nazvanými poeticky Ledový dóm, dóm U smuteční vrby, Bílý dóm ad. Na celé trase se vyskytuje unikátní krápníková výzdoba, největším stalagnátem je monumentální Maják o výšce 2,5 m. Také při pojmenovávání jednotlivých sintrových útvarů se fantazii meze nekladou, a tak se zde můžeme setkat s „Indickou pagodou“, „Sloním uchem“, „Sedící sovou“ nebo třeba „Indiánem v kanoi“. Těsně před výstupem skrz umělou štolu se pak návštěvníci podívají i do jedné z prvně objevených prostor zvané Bahenní dóm. Výzkum a propagace jeskyní Na Pomezí jsou spojeny se jménem jednoho z nejvýznamnějších československých speleologů Vladimíra Panoše, který zde působil od 50. let 20. století. Průzkum zdejšího pozoruhodného podzemí pokračuje dodnes a o další překvapivé objevy není nouze ani v 21. století.

zimující vrápenci malí

Jeskynní systém Na Pomezí je součástí stejnojmenné národní přírodní památky (NPP) a tradičním domovem zimních spáčů. Nejvíce tu zimuje vrápenců malých, pravidelně je zaznamenáváno dalších 6 druhů – nejpočetněji netopýr brvitý a n. velký, dále n. velkouchý, n. vodní, n. řasnatý, n. severní. Významné z hlediska letounů jsou i prostory veřejnosti nepřístupné. Od 50. let 20. století se vědělo o existenci jeskyně zvané Liščí díra, známa však byla jen její malá část (cca 50 metrů). Teprve v roce 2007 byla prozkoumána důkladněji – objeveno bylo dalších cca 400 metrů chodeb, a později dokonce průlez propojující ji s jeskyní Na Pomezí. A to i díky netopýrům. Podle sdělení speleologů, když nevěděli kudy dále, sledovali trasy s množstvím netopýřího trusu.

Unikátní součástí Liščí díry je tzv. Rumový dóm, jenž je největší podzemní mramorovou prostorou v tomto jeskynním systému s výškou místy dosahující až 15 metrů. V roce 2008 se chiropterologům právě zde poprvé naskytl úchvatný pohled na více než 900 zimujících zvířat zavěšených mezi krápníky. Třetí významnou částí rozsáhlého zimoviště je jeskyně Rasovna, která se nachází v ochranném pásmu NPP a je unikátní obrovskými počty zimujících vrápenců malých – odborníky tu bývá v posledních letech napočítáno kolem 1500 jedinců. Za zmínku stojí ještě jedna z menších jeskyní, zvaná příznačně Netopýrka. Celkem bylo v jeskynním systému dosud zjištěno 15 druhů letounů.

Se životem vrápenců a netopýrů se lze blíže seznámit díky výkladu průvodců nebo s pomocí hravých pracovních listů pro celou rodinu Netopýři v podzemí.

Něco navíc

prstnatec Fuchsův

Jeskyně jsou součástí evropsky významné lokality (EVL) Rychlebské hory-Sokolský hřbet. Předmětem ochrany je právě zdejší podzemí a také unikátně zachované části lesních porostů pralesovitého charakteru. K nejcennějším patří rozsáhlé acidofilní bučiny na nejstrmějších svazích, jde o jedny z nejzachovalejších porostů daného typu v rámci celé ČR. Vlhké louky jsou domovem ohrožených motýlů, jako je perleťovec kopřivový nebo ohniváček modrolemý.  Z vzácných druhů rostlin jmenujme např. bradáček srdčitý, suchopýr pochvatý, vlochyni bahenní či prstnatec Fuchsův.  Kromě letounů, z nichž dva druhy jsou v EVL přímo předmětem ochrany (vrápenec malý a n. velký), stojí za zmínku i bohatá jeskynní fauna bezobratlých, zjištěno zde např. bylo více než 60 druhů pavouků.

Praktické informace

Jeskyně se nachází cca 8 km severozápadně od města Jeseník v Olomouckém kraji, u silnice směrem na obec Vápenná. U vstupu lze využít parkoviště a rovněž stojany na kola. V blízkosti prochází několik značených turistických cest a cyklotras. Doputovat lze i vlakem do nedaleké stanice Lipová Lázně jeskyně. Návštěvní sezóna je od dubna do října, v zimních měsících je provoz omezený. Dny a časy se v jednotlivých měsících liší. Více informací lze získat na www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-na-pomezi, telefonech 584 421 284 nebo 420 730 574 820 nebo e-mailu pomezi@caves.cz.

Autoři fotografií: Jiří Šafář a Wikimedia Commons.

Jeskyně Na Pomezí – oblíbený zimní úkryt netopýrů