Na strategickém návrší nad soutokem Labe a Metuje bylo v letech 1780 – 1787 na místě původní vesnice Ples (Pleß) vybudováno stejnojmenné pevnostní město. Roku 1793 bylo město na příkaz císaře Františka II. přejmenováno na Josefov (Josefstadt). Návrhem složité stavby se proslavil francouzský inženýr Claude Benoit Chevalier de St. Luis Duhamel de Querlonde. Pevnost byla pozoruhodná svým rozsahem i vnitřním uspořádáním a jednotným vzhledem vojenských a civilních budov. Měšťanské domy pro řemeslníky, živnostníky a jejich rodiny vznikaly na základě speciálního osidlovacího patentu Josefa II. Rozsáhlý komplex budov, hradeb, příkopů a podzemních chodeb měl sloužit jako obrana východních Čech před vpádem pruských vojsk. Francouzská revoluce vypuknuvší v roce 1789 však vedla k dočasnému usmíření Habsburků s Pruským královstvím, a tak se osud unikátního opevněného města ubíral jinudy.

Ani za napoleonských válek se místní posádka přímých bojů neúčastnila a Josefov sloužil jako arest pro francouzské zajatce. Později byla pevnost nazvána „žalářem národů“ – zadržováni tu byli italští a uherští revolucionáři či turečtí vojáci, i řada významných osobností pohnutých dějin 19. století, například z Polska či Německa. Po zrušení pevnosti v roce 1888 byly osiřelé stavby lákavým zdrojem stavebního materiálu a část jich tak byla zcela zničena. V roce 1948 se Josefov stal součástí Jaroměře a v roce 1971 byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Největší turistickou atrakcí je bezesporu podzemní labyrint. Původní chodby měřily neuvěřitelných 45 km, do dnešních dob se dochovala jen část. Veřejnosti je v současnosti přístupná cca 1 km dlouhá trasa, autenticky osvětlená voskovými svícemi. Návštěvníci mohou shlédnout rovněž úvodní expozice, originály soch z dílny Matyáše B. Brauna, obytné kasematy či se pokochat působivou vyhlídkou z hradebního valu.

Zimující vrápenci malí v josefovských chodbách

Slavná pevnost dnes ožívá lidmi již jen v návštěvní sezóně, rozsáhlý systém chodeb však má své pravidelné obyvatele. Josefovské podzemí je jedním z největších zimovišť letounů u nás a bylo vyhlášeno jako tzv. evropsky významná lokalita (EVL) v rámci soustavy chráněných území NATURA 2000 pro kriticky ohroženého vrápence malého. Početnost tohoto druhu v posledních letech roste, v současnosti zde nepříznivé období roku přečkává více než tisíc jedinců. Stabilní mikroklima cihlami zděných chodeb s teplotou okolo 9°C vyhovuje i dalším zimním spáčům – hojněji se vyskytuje zejména netopýr brvitý a velký. Ve vstupních částech podzemního systému zimují chladnomilnější druhy, jako je např. netopýr černý. Pravidelný zoologický monitoring v Josefově probíhá od roku 1993 a zaznamenáno tu bylo celkem 8 druhů.

Samice vrápenců s mláďaty

Odborníci zjistili, že letouni využívají také půdy pevnostních budov, a to k odchovu mláďat v teplém období roku. Nalezeno zde bylo několik úkrytů mateřských kolonií vrápenců malých a netopýrů velkých. V dutinách stromů lemujících bývalé promenády sídlí netopýři rezaví.

Život tajuplných obyvatel pevnosti přibližuje návštěvníkům výklad průvodců a informační cedule, která se nachází u vstupu do podzemních chodeb. Pro děti jsou v pokladně připraveny hravé pracovní listy Netopýři v podzemí. Každoročně koncem léta se v Josefově koná také osvětová akce v rámci Mezinárodní noci pro netopýry.

Něco navíc:

Za návštěvu stojí nedaleký Ptačí park Josefovské louky. Tento průkopnický projekt soukromé rezervace zaštítěný Českou společností ornitologickou a podpořený stovkami dárců a dobrovolníků umožnil návrat mnoha vzácných druhů živočichů na zaplavované louky v nivě řeky Metuje. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém, který po opravě opět umožňuje regulaci výšky spodní vody. S péčí o cenné území pomáhají nyní rovněž divocí koně a z primitivních plemen skotu zpětně vyšlechtění pratuři (druh vyhynul v 17. století). V současnosti se zde tak lze kochat například mnoha druhy hnízdících i protahujících bahňáků, za všechny jmenujme alespoň kriticky ohroženého vodouše rudonohého. Ptačí park je i významným potravním stanovištěm pro netopýry.

Praktické informace:

Pevnost Josefov je součástí města Jaroměř. V okolí pevnostního města vede několik turistických tras a také Labská cyklostezka (úsek Kuks – Hradec Králové), v areálu jsou k dispozici stojany na kola. Návštěvní doba je od dubna do října, dny a otevírací doba se v jednotlivých měsících různí. Více informací získáte na www.pevnostjosefov.cz, e-mailu info@pevnostjosefov.cz nebo telefonu 491 812 343.

Autoři fotografií: Břeněk Michálek, Miroslav Hlávko, Filip Laštovic, Johana Drlíková, archiv správy pevnosti Josefov, archiv České společnosti ornitologické a Wikimedia Commons.

Navštivte netopýří metropoli – pevnost Josefov